Sorag-jogaplar

Iň soňky wersiýa, düzedişler we gowulaşmalar hakda maglumatlary nireden tapyp bilerin?

Ähli çykaryşlary çap edýäris https://github.com/guardianproject/orbot/releases we açyk çeşmeli taslama sahypalarymyzda bellikleri https://github.com/guardianproject/orbot-ios/releases goýberýäris

Tor näme?

Tor, dünýädäki meýletinçiler tarapyndan dolandyrylýan releýler ulgamy bolup, aragatnaşygyňyzy olaryň üsti bilen geçirmäge mümkinçilik berýär, girýän web sahypalaryňyzy internet baglanyşygyna gözegçilik edýän adamlardan gizlemäge mümkinçilik berýär, şeýle hem girýän web sahypalaryňyzyň fiziki ýerleşişiňizi öwrenmeginiň öňüni alýar.

Tor bilen birikdirilende näme üçin internet haýal işleýär?

Dünýäniň dürli künjeklerinde meýletin işleýän releýleriň üsti bilen trafigiňizi geçirýändigiňiz sebäpli, aragatnaşygyňyza päsgelçilikler we toruň gijä galmagy täsir eder.

Tor bilen baglanyşandygymy nädip bilerin?

Orbot açanyňyzda uly düwmä basyň we Tor-a birnäçe sekunt birikdirilenden soň, 100% birikdirilendigini we düwmäniň ýaşyl öwüsjekdigini görersiňiz. Tor arkaly brauzeriň traffigini ugrukdyrmak üçin VPN ulanýan bolsaňyz, Tor bilen baglanyşýandygyňyzy ýa-da ýokdugyny aýtmak üçin https://check.torproject.org/ Tor topary tarapyndan döredilen baglanyşyk bolup, öz baglanyşygyňyzy barlap bilersiňiz.

Köpriler näme?

Köpriler senzuradan geçmegi kömek edýän Tor releýeleridir. Tor internet hyzmat üpjün edijiňiz tarapyndan petiklenen bolsa, köprileri synap bilersiňiz.

iOS üçin Orbot näme üçin beýle ygtybarly däl?

Tor toruna hüjümler Ukraina söweşinden bäri köpeldi. Gowşaklyklar düzedildi we düwünler goşuldy, ýöne şonda-da has köp ýat ulanýarlar. Tor müşderisi, bularyň hemmesini açmak isleýänligi sebäpli setdäki üýtgeşmelere duýgur. Näçe düwün tapsa, şonça-da köp ýat ulanýar. Gynansagam, “Apple” diňe “Network Extensions” (“VPN” görnüşli programmalar üçin ulanylmaly API) 50 MB RAM (mega baýt, azyndan 3 GB - GIGA baýt bolan enjamlarda) ulanmaga rugsat berýär. Tor ýaly programma üpjünçiliginiň bu çäklendirmäni berjaý etmegi gaty kyn. Mundan başga-da, C bilen ýazylan häzirki asyl Tor geçiş çykýarka, Rust-da ýazylan täze Tor durmuşa geçirilýär, ýöne entek bolmalysy ýaly däl. Sabyr ediň.

iOS üçin Orbot näme üçin täzeden birikmegi dowam etdirýär?

Ýokardaky jogaba serediň. Görýän Tor network diliminiň ululygy sebäpli 50MB çägine ýetip bilersiňiz. iOS bu ýagdaýda “Network Goşmaçasyny” öldürýär. “Ýalňyşlyk bolsa täzeden başla” opsiýasyny saýlasaňyz (tertip boýunça), programmany awtomatiki açmaga synanyşar.

Orbot iOS üçin işlemegi üçin näme edip bilerin?

Keşi arassalap görüň. Käwagt köne maglumatlardan dynmak ýadyňyza ýeterlik ýer boşadyp biler. Köne her düwüniň täzeden açylmagy, keşden ýüklemekden has köp ýady ulanýar. Şonuň üçin ilkinji gezek başlamasa, täzeden başlamaga biraz köp mümkinçilik beriň. Keşden has köp maglumat ýükläp başlar we adaty amallar üçin has köp ýady boşadar.

Boş keş bilen gowy başlaýar, ýöne birneme wagtdan soň ýene çökýär.

Sazlamalara gidiň, “Başlamazdan ozal hemişe keşi arassalaň”. Has uzaga çeker, ýöne görýän toruňyzyň bölegi gaty uly bolmasa täze başlangyç başlar.

Tor gündeliginde "MaxMemInQueues" bahasynyň gaty pesdigi we aýlanşyk gurup bilmeýändigi barada zeýrenýär!

Muny pes derejä goýduk (deslapky görnüşde 5 MB), şonuň üçin 50 MB potologa gaty çalt ýetmeýäris. Has ýokary derejäni kesgitlemek bilen synag edip bilersiňiz. Sazlamalara gidiň. “Ösen Tor konfigurasiýasy” bölüminde --MaxMemInQueues (iki çyzgy bilen!) Görüň, indiki setirde 10 MB ýazyň. Gaýtadan açyň. Gaýtadan açmak aýlawyna girseňiz, gaty köp ýat ulanýarsyňyz. Bu ýagdaýda bu setirleri aýyryň.

Hiç zat kömek edenok, Tor işlänok.

Gerek däl bolsa hem, blokirlemäni geçmek üçin ýörite baglanyşyklary ulanyp görüň. Köprilerden görýän Tor network-iň bölegi has kiçi bolup biler, şonuň üçin Tor müşderisi ýady köp ulanmaz.

Köpriler petiklenen ýaly!

“Tor sora”-a basyň. Içerki “Obfs4” köprisiniň sanawy täzelener, Snowflake konfigurasiýasy täzelener we size ýörite köpriler berer. Ähli kombinasiýalary täzeden synap görüň. Şeýle hem, Telegram ýa-da e-poçta botyny ulanyp bilersiňiz. Bular beýleki paketlere garanyňda dürli köpriler bilen üpjün edýär.

Näme üçin täze Onion Browser wersiýasy iOS üçin Orbot programmasyny ulanýar?

Apple UIWebView -iň ornuny tutýan we ähli programmalaryň oňa göçürilmegini talap edýän WKWebView atly täze (has çalt) web görkezijisini hödürledi. Şeýle-de bolsa, WKWebView, UIWebView ýaly proksi hökmünde traffigi goldamaýar. Elmydama diňe goşantdy, sebäbi hiç haçan ses/wideo akymlaryna proksi edip, IP adresiňizi WebRTC arkaly syzdyryp bilmedik. Orbot bilen bu meseleler ýitdi. Gynansagam, iOS üçin Orbot indi tötänleýin çykmak kyn bolan burça düşdi.Şeýle-de bolsa, iOS 17-den bäri WKWebView proksi goldamagy goldaýar, şonuň üçin indi saýlaw hakynyz bar. Başarsaňyz, iOS 17-i täzeläň!